Aktualności

31 marca, 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

31 marca, 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to szansa dla skazanych odbywających karę na wcześniejsze zakończenie jej wykonywania. Pozwala na opuszczenie zakładu karnego bez konieczności odbywania kary w całości. Skazani, którzy udowodnią, że proces resocjalizacji przebiega pomyślnie, mogą liczyć nawet na o połowę krótszy okres izolacji.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – komu i kiedy przysługuje?

O warunkowe przedterminowe zwolnienie może ubiegać się skazany, który odbędzie przynajmniej połowę kary. Warto pamiętać, że do kary odbytej zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności – czyli także zatrzymanie i aresztowanie z postępowania przygotowawczego. Surowszym wymogom podlegają skazani karani w warunkach recydywy. Ci, muszą odbyć 2/3 orzeczonej kary – recydywa podstawowa, lub 3/4 kary – multirecydywa. Również sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, działali w zorganizowanej grupie przestępczej lub dopuścili się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu 3/4 kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – jak uzyskać?

Warunkowego przedterminowego zwolnienia udziela Sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Sądem Penitencjarnym jest właściwy Sąd Okręgowy – wydział lub sekcja penitencjarna. Przykładowo dla Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, właściwym jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Aby Sąd udzielił skazanemu zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek i należycie go umotywować. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w kwocie 45 zł, którą należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku można też załączyć dokumenty na poparcie swojej argumentacji. Wniosek może złożyć skazany lub jego obrońca, a wyjątkowo także dyrektor zakładu karnego lub kurator. Obrońcą w postępowaniu wykonawczym może być adwokat, którego upoważni skazany. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, które odbywa się w zakładzie karnym, gdzie przebywa skazany, lub w budynku Sądu, jeżeli wniosek dotyczy osoby odbywającej karę w systemie dozoru elektronicznego lub ubiegającej się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie będąc osadzonym – np. po udzieleniu przerwy. W posiedzeniu bierze udział skazany i jego obrońca, a także prokurator i przedstawiciel administracji zakładu karnego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki udzielenia

Warunkiem udzielenia zwolnienia przez Sąd jest stwierdzenie pozytywnej prognozy kryminologicznej, czyli przekonania Sądu, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Sąd bada w tym zakresie postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. W praktyce duże znaczenie będzie zatem miała osobowość skazanego, jego postawa w zakładzie karnym, perspektywy na przyszłość i samo przestępstwo za które sprawca był skazany. Jeżeli osadzony zachowuje się prawidłowo – otrzymuje wnioski nagrodowe, jest zatrudniony w jednostce, uzyskał promesę zatrudnienia po jej opuszczeniu, ukończył kursy i szkolenia, pojednał się z pokrzywdzonym (jeżeli takowego można wyodrębnić), to wówczas jest szansa na uzyskanie przedterminowego zwolnienia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – skutki zwolnienia

Sąd, uwzględniając wniosek, wyznacza jednocześnie okres próby, którym jest okres pozostały do końca kary pozbawienia wolności. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 2 lata, co oznacza, że skazany który został zwolniony mając do odbycia jeszcze jedynie kilka miesięcy kary, będzie i tak poddany 2-letniemu okresowi próby. W tym czasie, Sąd może nałożyć na skazanego obowiązki – np. podjęcie leczenia odwykowego lub pracy zarobkowej, czy też oddać go pod dozór kuratora. Jeżeli skazany w okresie próby popełni przestępstwo, Sąd może (a w niektórych przypadkach – musi) odwołać skazanemu warunkowe zwolnienie, co wiązać się będzie z koniecznością ponownego osadzenia w zakładzie karnym. W tym celu Sąd musi jednak również wyznaczyć posiedzenie, na którym skazanego może reprezentować obrońca.

Pomoc adwokata w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że, by uzyskać zwolnienie Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego i jego obrońcę. Adwokat może zatem nie tylko sporządzić wniosek, ale również reprezentować skazanego na posiedzeniu przed Sądem. Może również, w imieniu skazanego, złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right