Regulamin sklepu

REGULAMIN SERWISU ORAZ SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OWO ADWOKACI

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.owo-adwokaci.pl/sklep/.

Regulamin zawiera informacje m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, sposobach dostarczenia produktów i płatności dostępnych w Sklepie internetowym, jak również warunki i sposoby świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawiera również informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz sposobów i warunków odstąpienia od umowy.

Sklep internetowy www.owo-adwokaci.pl/sklep/ należy do OWO Adwokaci Obarzanek Włodarczyk Ochenkowski Spółki Komandytowo – Akcyjnej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000969191, NIP 6112818306 z siedzibą przy Pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 52/16, 58-500 Jelenia Góra.

Kontakt ze Sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail na adres mailowy: biuro@owo-adwokaci.pl
 • numeru telefonu: + 48 794 981 811 (telefon czynny w dni robocze w godzinach od 8:00
  do 16:00).

§1 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca lub Usługodawca - OWO Adwokaci Obarzanek Włodarczyk Ochenkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000969191, NIP 6112818306 z siedzibą przy Pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 52/16, 58-500 Jelenia Góra;
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą;
 3. Strona – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli Umowę na podstawie Regulaminu, pojęcie „Strony” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest E-book będący w ofercie Sprzedawcy;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem owo-adwokaci.pl w stopce strony pod linkiem „Regulamin”;
 8. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem owo-adwokaci.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupu określonych Produktów;
 9. Produkty – wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie internetowym produkty, w tym również Treści Cyfrowe;
 10. Treść cyfrowa – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu internetowego, w szczególności zapisane w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności E-booki (materiały elektroniczne do pobrania), dostępne do pobrania na rzecz Klienta po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę;
 11. E-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie internetowym, jako treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2023 r., poz. 2759, tekst jedn. ze zm.) do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie lub smartfonie);
 12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym dla każdego z Produktów, umożliwiający złożenie Zamówienia;
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w Regulaminie, określające jednoznacznie rodzaj, ilość Produktów oraz wszelkie inne informacje dotyczące kupowanego Produktu;
 14. Koszyk – składnik Sklepu internetowego, który służy do określania przez Klienta danych dotyczących Zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;
 15. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie internetowym sposobów płatności internetowych;
 16. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet);
 17. Spółka - OWO Adwokaci Obarzanek Włodarczyk Ochenkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą przy Pl. kard. Wyszyńskiego 52/16, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000969191, NIP 6112818306;
 18. Siła wyższa – każde zdarzenie nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, którego to zdarzenia Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu Umowy i któremu nie można było zapobiec nawet przy dołożeniu szczególnej staranności, w tym m.in.: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej owo-adwokaci.pl
  i prowadzony jest przez Spółkę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Skierowany jest zarówno
  do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, korzystających ze Sklepu.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady zawierania Umów, których przedmiotem są określone Produkty,
 • sposoby złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, formy dostawy i płatności dostępne
  w Sklepie internetowym,
 • zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego,
 • zasady i warunki publikowania opinii w Sklepie internetowym,
 • prawa i obowiązki Stron,
 • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia
  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘’cookies’’, które podczas korzystania przez Klientów
  ze Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików ‘’cookies’’ ma na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
  w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ‘’cookies’’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co jednak może spowodować utrudnienia lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do E-booków dostępnych w Sklepie internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z E-booków niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa.
  W przypadku zastosowania takich środków ochrony, stosowne informacje zamieszczone
  są w opisie E-booków.

§3 OFERTA SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca posiada w swojej ofercie Treści cyfrowe w postaci E-booków wskazanych
  na stronie internetowej Sklepu internetowego. Korzystanie z E-booków uregulowane zostało
  w § 6 Regulaminu.
 2. Szczegółowa charakterystyka E-booków dostępnych w ofercie Sprzedawcy jest dostępna
  na stronie internetowej Sklepu internetowego. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego określają w szczególności do kogo adresowana jest oferta Sprzedawcy, jaka jest cena E-booków, jak również jaka jest zawartość merytoryczna E-booków.
 3. Odstąpienie od umowy na dostarczenie Treści cyfrowych lub rezygnacja z zawartej umowy
  nie będzie możliwa po dostarczeniu zamówionych Treści cyfrowych, jeżeli spełnione zostaną warunki opisane w § 4 pkt 6 Regulaminu.

§ 4 SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA E-BOOKI

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w niedziele
   i święta, z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych
  i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, na co będą wskazywać komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie
  się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia na E-book/i za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
 • wybrać E-book/i, a następnie umieścić go/je w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”),
 • wypełnić elektroniczny Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,
  imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, a w przypadku, gdy Zamówienie składa Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta również firmy Przedsiębiorcy, adresu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz numeru NIP,
 • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia
  od umowy zawartej na odległość,
 • dokonać płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 po kliknięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail Klienta wskazany
  w Formularzu zamówienia.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę
  z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 3. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Treści cyfrowej, konieczne jest złożenie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wyrażeniu zgody
  na natychmiastowe wykonanie umowy na dostarczenie Treści cyfrowej, która nie jest zapisana na nośniku materialnym i rezygnacja z prawa do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy (tj. z chwilą otrzymania przez Klienta Treści cyfrowej lub dostępu do niej),
  o ile wolą Klienta jest otrzymanie Treści cyfrowej niezwłocznie po jej zakupie.
 4. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży E-booka/ów będącego przedmiotem Zamówienia.
 6. Zważywszy na okoliczność, iż E-booki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi ich zdigitalizowanej kopii, sprzedaż E-booka/ów może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności.
 7. Zamówienie zawierające E-book/i zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji
  o dokonaniu pełnej płatności.
 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz otrzymania płatności na adres e-mail podany przez Klienta
  przy składaniu Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
  i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
 9. W terminie 3 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail link umożliwiający pobranie egzemplarza/y zamówionego/ych E-booka/ów. W celu pobrania E-booka/ów należy kliknąć
  na znajdujący się w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej.
  Po kliknięciu zostanie/ą udostępniony/e do pobrania plik/i w formacie PDF.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył E-booka/ów zgodnie z zawartą z nim Umową, Konsument
  lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wzywa go do wykonania Umowy. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy E-booka/ów w terminie uzgodnionym przez Strony, Konsument
  lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy bez wzywania do wykonania Umowy, jeżeli:
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie wykona Umowy,
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub
  z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin wykonania Umowy miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca w tym terminie Umowy nie wykonał.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu Siły wyższej, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail informację o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta środków niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania ww. informacji. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego wykonana została płatność. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie Umowa będzie uważana
  za niezawartą.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Cena E-booków zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego podawana jest
  w polskich złotych i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek VAT (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 2. Cena podana przy E-bookach jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą zostać wprowadzone przez Sprzedawcę po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, w tym E-booków prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów i Produktów Cyfrowych, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 4. Informacje o promocji, czasie jej trwania oraz cenie E-booków z uwzględnieniem promocji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Formą płatności honorowaną przez Sklep Internetowy są płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności on-line Przelewy24. Zasady dokonywania płatności on-line za pośrednictwem ww. systemu zostały wskazane
  na stronie internetowej ww. dostawcy usług płatniczych.
 7. Wszelkie Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami dostawcy usług płatniczych oraz przepisami prawa, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu Płatności
  lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie Płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych
  od Sprzedawcy lub dostawcy usług płatniczych.
 9. Sprzedawca wystawia na rzecz Klienta fakturę VAT bądź paragon po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

§6 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z E-BOOKÓW

 1. E-booki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a tym samym objęte są ochroną prawnoautorską.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do E-booków przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta
  w Zamówieniu linka umożliwiającego dostęp do E-booka, Klientowi zostaje udzielona licencja upoważniająca Klienta do korzystania z E-booka w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z E-booka na następujących polach eksploatacji:
 • wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
 • przechowywania E-booka techniką cyfrową;
 • wydrukowania E-booka celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 1. Klient ma prawo korzystać z E-booka wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient nie jest uprawniony do:
 • wprowadzania E-booka do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego opracowań w całości lub we fragmentach zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym,
  w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
 • najmu lub użyczenia E-booka bądź jego kopii;
 • udostępniania zakupionego E-booka lub jego fragmentów;
 • dokonywania jakichkolwiek modyfikacji zakupionego E-booka;
 • sublicencjonowania E-booka;
 • usuwania technicznych zabezpieczeń E-booka;
 • korzystania z E-booka lub jego fragmentów w celach komercyjnych.
 1. Klient powinien dołożyć należytej staranności, aby zabezpieczyć E-booka przed nieuprawnionym korzystaniem z niego przez osobę trzecią.
 2. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie
  do E-booka, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 3. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony.

§7 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy:
 • zakupiony E-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
 • w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania ceny E-booka nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania;
 • pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
 1. Reklamacja może być zgłoszona w drodze elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres
  e-mail: biuro@owo-adwokaci,pl, lub pisemnie nad adres Sprzedawcy: Pl. Wyszyńskiego 52/16, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem „Reklamacja dotycząca E-booka”.
 2. Reklamacja winna zawierać m.in. dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis problemu, który Klient zgłasza, nr Zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, żądania związane
  z reklamacją, a także sposób kontaktu z Klientem – np. za pośrednictwem korespondencji
  e-mail, telefonicznie bądź pisemnie.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia, powiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie przelewu dokonanego przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient uiścił cenę.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.

§8 PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta składając Zamówienie na E-booka/i wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Stosownie do treści przepisów art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)
  w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż
  E-booka/ów, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia E-booka wolnego od wad i zgodnego z Umową. E-book jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Klientowi mającemu status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 1. E-book jest zgodny z Umową, jeżeli:
 • nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju,
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba
  że Sprzedawca wykaże, że:
 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane
  z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 2. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o zawarciu Umowy;
 • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi mającemu status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.
 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z Umową oraz dostarcza je Klientowi przez czas:
  1) dostarczania treści cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy, jeżeli Umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 1. Jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta
  nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z Umową,
  o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych
  w ust. 1 lub 2 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy E-booka.
 3. Klient mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta
  jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności
  E-booka z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Klienta w celu uzyskania dostępu do E-booka lub w celu korzystania z niego.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy zawartość E-booka. W przypadku wątpliwości co do możliwości odtworzenia zawartości
  E-booka na urządzeniu końcowym, Klient powinien zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany przez to urządzenie format plików.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Zamówienia
  z powodu wystąpienia Siły wyższej. O wystąpieniu Siły wyższej i niemożności zrealizowania Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta, przesyłając wiadomość e-mail
  na adres e-mail Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail
  z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówienia oraz wiadomości e-mail zawierającej link
  do zakupionego E-booka, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta, np. przepełnioną skrzynką mailową lub nieprawidłowo podanym adresem e-mail.
 8. Jeśli E-book jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do zgodności
  z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia E-booka do zgodności z Umową, jeżeli powyższe jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca doprowadza E-booka do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili,
  w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter E-booka oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia E-booka do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 9. Jeśli E-book jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 • doprowadzenie go do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Sprzedawca nie doprowadził E-booka do zgodności z Umową zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu;
 • brak zgodności E-booka z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić E-booka do zgodności z Umową;
 • brak zgodności E-booka z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
  on E-booka do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności E-booka z Umową jest nieistotny.
 2. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym E-book był niezgodny
  z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Klient faktycznie z niego korzystał.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania
  z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Postanowienia ust. 1-6 oraz ust. 11-15 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wyłącznie do Klientów mających status Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca, zwany w niniejszym paragrafie Administratorem.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przerwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności i cookies Sprzedawcy, dostępnej na stronie internetowej: https://www.owo-adwokaci.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Klient podaje przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe do przetwarzania przez Administratora w celi realizacji złożonego Zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności i cookies.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce prywatności i cookies znajdujące się na stronie internetowej: https://www.owo-adwokaci.pl/polityka-prywatnosci/.

§11 OPINIE O PRODUKTACH I ICH WERYFIKACJA

 1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach
  na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Opinie wystawiane są wyłącznie przez Klientów, którzy faktycznie nabywają Produkty.
 3. Opinie wystawiane i przesyłane są Sprzedawcy poprzez:
 • wiadomość mailową od Klienta, który dokonał recenzji nabytego Produktu,
 • zamieszczenie przez Klienta, który nabył Produkt, komentarza w mediach społecznościowych Sprzedawcy,
 • inne niż mailowe wiadomości od Klienta, który nabył Produkt.
 1. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego (np. przy danym Produkcie).
 2. Opinia może być wystawiona przez Klienta tylko do faktycznie nabytych Produktów w Sklepie internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych,
  w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania,
  aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
 • Opublikowanie opinii następuje po wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki, na podstawie sprawdzenia imienia, nazwiska, adresu mailowego, nicku w mediach społecznościowych i faktu zakupienia Produktu.
 • W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się
  z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 1. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane mailowo na adres: biuro@owo-adwokaci.pl.

§12 ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn,
  a w szczególności w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu
  do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. We wszelkich sprawach związanych z zawarciem oraz realizacją Umowy, Strony będą porozumiewały się za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz poprzez kontakt telefoniczny. Brak poinformowania Sprzedawcy o zmianie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia skutkuje uznaniem, iż informacje przekazane w oparciu o ww. dane zostały otrzymane przez Klienta i mógł on zapoznać się z ich treścią.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają pod jurysdykcję sądu polskiego. Prawem właściwym dla wszelkich zobowiązań wynikających
  z Umowy, bez względu na ich rodzaj i charakter, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory dotyczące Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right