Aktualności

11 kwietnia, 2020

Ile kosztuje rozwód?

11 kwietnia, 2020

Ile kosztuje rozwód? Wysokość kosztów, jakie wiążą się z postępowaniem w sprawie o rozwód, zależy od szeregu indywidualnych okoliczności, potrzeb i wyborów, jakich mogą dokonać osoby zainteresowane zainicjowaniem takiego postępowania. Na wydatki związane z wytoczeniem sprawy o rozwód składają się bowiem koszty niezbędne, które częściowo są stałe (np. opłata sądowa od pozwu), jak również koszty dodatkowe, które zależne są od woli danej osoby (np. wynagrodzenie dla zawodowego pełnomocnika).

NIEZBĘDNE KOSZTY W SPRAWIE O ROZWÓD

Podstawowy koszt w sprawie o rozwód, to konieczność wniesienia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł. Opłata ta jest stała i uiszcza się ją w drodze przelewu bankowego na rachunek właściwego Sądu Okręgowego, dołączając do pozwu potwierdzenie jej dokonania, bądź w kasie Sądu należy zakupić znak opłaty sądowej, który naklejany jest na pozew.

W przypadku, gdy w małżeństwie nie ma wspólnych małoletnich dzieci, do pozwu należy dołączyć wyłącznie odpis skrócony aktu małżeństwa małżonków, którego koszt uzyskania z Urzędu Stanu Cywilnego wynosi 22 zł. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają dzieci, do pozwu należy dołączyć odpisy skrócone urodzenia każdego z dzieci – uzyskanie ich to również wydatek 22 zł.

W sytuacji, w której małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd może przeprowadzić dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Dowód ten ma dostarczyć Sądowi wiedzy m.in. w zakresie predyspozycji rodzicielskich każdego z małżonków co do wychowywania wspólnych dzieci, jak również ustalenia ewentualnych preferencji dzieci co do postrzegania jednego z rodziców, jako tzw. rodzica pierwszoplanowego. Koszt sporządzenia opinii przez OZSS to kwota od ok. 500 zł do 1.000 zł.

EWENTUALNE KOSZTY DODATKOWE

Rozwód – wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego)

Najważniejszym dodatkowym kosztem, jaki wiąże się z postępowaniem w sprawie o rozwód, jest koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, któremu zlecane jest prowadzenie sprawy o rozwód. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym idzie, niezbędnego zaangażowania merytorycznego
i czasowego pełnomocnika.

Wynagrodzenie adwokata, bądź radcy prawnego w sprawach rozwodowych ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, dlatego też nie ma możliwości wskazania konkretnej kwoty, jaką na ten cel należy przeznaczyć. W przypadku rozwodów bez orzekania o winie, gdzie małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i zależy im na sprawnym przeprowadzeniu procesu, honorarium pełnomocnika wynosić może od ok. 2.000 zł. W przypadku spraw zawiłych, wielowątkowych, gdzie adwokat zobowiązany jest do podejmowania szeregu czynności procesowych i pozaprocesowych, wynagrodzenie ustalane jest na odpowiednio wyższym poziomie. Ustanowienie pełnomocnika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł, przy czym samego faktycznego opłacenia tego wydatku dokonują zwykle w imieniu swoich klientów ich pełnomocnicy.

Rozwód – pozostałe koszty

Dodatkowym kosztem w sprawie o rozwód może być również koszt sporządzenia tłumaczeń określonych dokumentów z języka obcego na język polski. Powołany przez Sąd tłumacz przysięgły dokonuje za wynagrodzeniem np. tłumaczenia dokumentów, z których wynika wysokość zarobków małżonka zobowiązanego do uiszczania alimentów na dzieci, który  to małżonek pracuje za granicą. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od ilości dokumentów, jakie należy przetłumaczyć, przy czym są to kwoty rzędu około kilkuset złotych.

W toku sprawy o rozwód niejednokrotnie Sąd wydaje rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosków o zabezpieczenie roszczenia, np. zabezpieczenie alimentów na rzecz dzieci w toku postępowania. Od postanowień wydanych przez Sąd w ramach zabezpieczenia przysługuje zażalenie, przy czym wcześniej należy zwrócić się do Sądu z wnioskiem o uzasadnienie takiego postanowienia. Wniosek o uzasadnienie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł, która następnie zaliczana jest na poczet opłaty sądowej od zażalenia.

Do dodatkowych kosztów zaliczyć należy również i te, które co prawda nie są ponoszone przez żadną ze stron na początku postępowania, ani w jego trakcie, ale o których Sąd orzeka w wyroku kończącym postępowanie w sprawie. W przypadku bowiem, gdy w toku sprawy o rozwód Sąd orzekał o takich kwestiach, jak: eksmisja jednego z małżonków, podział majątku wspólnego, czy też alimenty na rzecz jednego z małżonków, koszty związane z tymi rozstrzygnięciami zostaną zamieszczone dopiero w wyroku rozwodowym. W przypadku orzeczenia eksmisji, dodatkowym kosztem, o którym rozstrzygnie Sąd będzie opłata od pozwu o eksmisję, tj. 200 zł, zaś w przypadku podziału majątku opłata wynosić będzie 1.000 zł, a jeżeli wniosek zawierał zgodny projekt podziału majątku wspólnego, opłata wyniesie 300 zł.

KTO PONOSI KOSZTY W SPRAWIE O ROZWÓD?

W sprawie o rozwód, jak w każdej sprawie cywilnej, zasadą jest, że koszty ponosi strona przegrywająca proces. Gdy jeden z małżonków zostanie zatem uznany w wyroku za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, będzie on zobowiązany zwrócić drugiemu małżonkowi wszystkie niezbędne koszty postępowania. W sytuacji, gdy rozwód orzekany jest z winy obu małżonków, koszty postępowania co do zasady winny zostać rozłożone po połowie.

Istotne jest, że w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, Sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, tj. 300 zł, zaś połowę pozostałej części opłaty, tj. 150 zł, pozwany małżonek będzie zobowiązany zwrócić małżonkowi, który złożył pozew.

Podkreślić jednak należy, że rozliczenie kosztów postępowania następuje dopiero w orzeczeniu kończącym, tj. w wyroku rozwodowym. Oznacza to, że zarówno koszt opłaty od pozwu, jak również koszt ewentualnych zaliczek na poczet opinii OZSS, poniesie początkowo ten z małżonków, który złożył do Sądu pozew, bądź który wnioskował o przeprowadzenie danego dowodu. Co prawda koszt zaliczek na opinie OZSS, bądź jakichkolwiek innych dowodów, których przeprowadzenie wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, Sąd może rozłożyć na oboje małżonków, jako że oboje za pośrednictwem tych dowodów zamierzają dowodzić swoich racji.

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA KOSZTÓW

W sprawie o rozwód istnieje możliwość złożenia do Sądu wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości bądź w części, jak również wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Rozwód Adwokat Jelenia Góra

Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznawania spraw o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze będzie sądem właściwym dla sprawy rozwodowej małżonków zamieszkujących na terenie Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca, Lubania, Lwówka Śląskiego, Zgorzelca oraz pomniejszych miejscowości znajdujących się w pobliżu tych miast.

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym także sprawy o rozwód.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.

Zobacz więcej: Sprawa rozwodowa.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl

Adwokat Artur Obarzanek

tel: +48 606 371 452

Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska

tel: +48 794 984 811

Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551

Formularz kontaktowy
phone-handsetcrossmenuarrow-right