UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

W poprzednim artykule pisaliśmy o tzw. odfrankowieniu kredytu frankowego. Tym razem pochylamy się nad zagadnieniem nieważności umowy kredytowej zaciągniętej we franku szwajcarskim (CHF). Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest drugim (obok odfrankowienia) korzystnym rozwiązaniem, na które może liczyć Frankowicz przed Sądem.

Stwierdzenie nieważności kredytu zaciągniętego w CHF

Zagadnienie unieważnienia kredytu zaciągniętego we franku szwajcarskim dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i kredytów denominowanych. Dokonując bieżącej analizy orzecznictwa pojawiającego się w sprawach frankowych obserwuje się trend wzrostowy rozstrzygnięć sądowych stwierdzających nieważność umowy o kredyt frankowy.

Skutki unieważnienia umowy o kredyt frankowy

Stwierdzenie przez Sąd nieważności umowy o kredyt frankowy niesie za sobą doniosłe konsekwencje. Najprościej rzecz ujmując, umowę kredytową zawartą z Bankiem uznaje się za niezawartą (traktuje się jako nieistniejącą). W takiej sytuacji strony (Bank i Frankowicz) powinny sobie zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły. Frankowicz powinien zatem oddać Bankowi kwotę, którą otrzymał od Banku zawierając umowę kredytową (bez odsetek i bez prowizji). Bank z kolei powinien oddać Frankowiczowi kwotę, którą otrzymał od kredytobiorcy w ramach dotychczasowej spłaty kredytu.

Przykład: Bank wypłacił Frankowiczowi w 2008 r. kwotę 900.000 zł. Frankowicz do dnia dzisiejszego wpłacił Bankowi kwotę 300.000 zł. Saldo kredytu, na skutek wzrostu wartości CHF, wynosi aktualnie 1.100.000 zł (mimo regularnych spłat). Na skutek unieważnienia kredytu Frankowicz winien będzie oddać Bankowi kwotę 900.000 zł, a Bank kredytobiorcy kwotę 300.000 zł. Oczywiście te wzajemne roszczenia mogą zostać wzajemnie potrącone. Kredytobiorcy pozostaje zatem de facto dług w wysokości 600.000 zł wobec Banku, zamiast 1.100.000 zł (!), która to kwota nadal może wzrastać wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

Co istotne – z chwilą unieważnienia kredytu upada zabezpieczenie w postaci hipoteki.

Unieważnienie kredytu frankowego- czy warto?

Po zapoznaniu się zarówno z pojęciem unieważnienia kredytu frankowego, jak i pojęciem odfrankowienia umowy kredytowej, można się zastanawiać, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla kredytobiorcy.

Po pierwsze, stwierdzić należy, że oba rozwiązania są korzystne. Nawet jeżeli Sąd, na skutek wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności umowy, nie uzna żądania o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej zaciągniętej we franku szwajcarskim, to i tak istnieje spora szansa, że Sąd odfrankowi kredyt. De facto oznacza to przekształcenie kredytu pierwotnie frankowego w kredyt złotówkowy oprocentowany według LIBOR (kredyt jest złotówkowy, ale w zasadzie z „frankowym” oprocentowaniem). O korzyściach odfrankowienia kredytu możesz przeczytać tutaj.

Unieważnienie umowy oznacza całkowite wyeliminowanie nieuczciwej umowy kredytowej. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne w sytuacji, gdy wpłaciliśmy już do Banku większą kwotę, niż Bank nam pożyczył. Jeżeli jednak okaże się, że kwota naszych dotychczasowych wpłat jest niższa, niż kwota, którą Bank nam wypłacił udzielając kredytu, to Bank będzie się domagał zwrotu różnicy. Potencjalnie więc kredytobiorca będzie miał obowiązek uiszczenia Bankowi różnicy (w naszym przykładzie – kwoty 600.000 zł). Niewykluczone jednak, że roszczenie Banku o zwrot przekazanej kwoty będzie już przedawnione.

Pamiętać jednak należy, że z chwilą stwierdzenia nieważności umowy przez Sąd wykreślona zostanie hipoteka na nieruchomości, która była przedmiotem zabezpieczenia umowy. Kredytobiorca, jeżeli nie dysponuje kwotą niezbędną do spłacenia Banku, może zaciągnąć nowy- złotówkowy- kredyt, aby spłacić Bank. Frankowicz tym samym zostanie uwolniony od niekorzystnego kredytu frankowego.

Decyzję o tym, czy domagać się przed Sądem stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zaciągniętej w CHF, czy może domagać się jej odfrankowienia warto podjąć wraz z adwokatem, po dokładnym przeanalizowaniu Twojej konkretnej sprawy.

Adwokat – sprawy frankowe – pomoc prawna Frankowiczom

Sprawy frankowe cechują się wysokim stopniem skomplikowania. Jeżeli posiadasz umowę kredytową waloryzowaną do franka szwajcarskiego warto przekazać ją  do przeanalizowania profesjonaliście- adwokatowi. Może się bowiem okazać, ze Twoja umowa zawiera niedozwolone zapisy umowne, które pozwolą na skuteczną walkę z Bankiem w Sądzie. Z naszego doświadczenia wynika, ze większość kredytów zawieranych w CHF w latach 2006-2011 r. zawiera klauzule niedozwolone, co pozwala na „pozbycie” się toksycznego kredytu.

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach frankowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta podejmujemy się analizy umów frankowych bezpłatnie. Jeżeli jesteś ciekaw swoich szans w starciu z Bankiem oraz potencjalnych korzyści, które możesz uzyskać w Sądzie, skontaktuj się z nami. Wskażemy, czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone, oszacujemy szanse w potyczce z Bankiem oraz przedstawimy  korzyści, jakie możesz uzyskać unieważniając kredyt frankowy albo doprowadzając do jego odfrankowienia.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

ODFRANKOWIENIE KREDYTU

Tzw. odfrankowienie kredytu to obok stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej, rozwiązanie, którego mogą się domagać osoby pokrzywdzone przez Banki przy zawieraniu umów kredytowych waloryzowanych do CHF.

ODFRANKOWIENIE KREDYTU- co to tak naprawdę oznacza?

Ofrankowienie oznacza sytuację, w której kredyt uznawany do tej pory za zaciągnięty we franku szwajcarskim, będzie traktowany jako zwykły, złotówkowy kredyt hipoteczny. Po odfrankowieniu kredytu, kredytobiorca będzie obowiązany do dalszego spłacania kredytu (de facto złotówkowego), oprocentowanego w oparciu o korzystny wskaźnik referencyjny LIBOR. Po stronie Banku z kolei powstanie obowiązek zwrócenia „nadpłaconych rat”. W niektórych sytuacjach może się okazać nawet, że kredyt jest już spłacony w całości, a Bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy nadwyżkę.

ODFRANKOWIENIE KREDYTU- jak to zrobić?

Celem odfrankowienia kredytu należy wystąpić do Sądu z powództwem przeciwko Bankowi. Najczęściej adwokaci frankowiczów w tzw. sprawach frankowych żądają w pierwszej kolejności stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej, a dopiero ewentualnie, (w razie nieuwzględnienia żądania stwierdzenia nieważności przez Sąd) w drugiej kolejności, odfrankowienia umowy kredytowej. Odfrankowienie umowy kredytowej może nastąpić na skutek stwierdzenia przez Sąd abuzywności klauzul waloryzacyjnych (tj. stwierdzenia, że dany zapis w umowie jest niedozwolony). Takie stwierdzenie eliminuje niekorzystne zapisy z całej umowy, na skutek czego kredyt należy traktować od początku jako złotówkowy i to z niskim oprocentowaniem.

ODFRANKOWIENIE KREDYTU- dlaczego warto?

Skutkiem odfrankowienia kredytu będzie zasądzenie przez Sąd nadpłaconych Bankowi przez kredytobiorcę rat. Często są to kwoty rzędu od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Co więcej, odfrankowienie kredytu oznacza zmniejszenie wysokości przyszłych rat z uwagi na zmniejszenie się salda kredytu. Frankowicz zyskuje zatem na odfrankowieniu podwójnie. Po pierwsze uzyskuje zwrot nadpłaconych rat kredytu, a po drugie znacznie obniża się saldo jego zadłużenia, co bezpośrednio przedkłada się na obniżenie rat kredytu.

Przykładowo może się okazać, że w przypadku kredytu zaciągniętego w 2006 r. w rzeczywistości na kwotę 250.000 zł, kwota nadpłaty wyniesie ok. 50.000 zł, zaś na skutek odfrankowienia saldo zadłużenia wyrażone już w PLN zmniejszy się o ok. 100.000 zł, co daje kredytobiorcy łączną korzyść na poziomie 150.000 zł.

O tym, czym jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu, a także czym różni się ono od odfrankwowienia umowy kredytowej, można będzie przeczytać w następnym artykule.

ADWOKAT- SPRAWY FRANKOWE JELENIA GÓRA

OWO Adwokaci to Kancelaria Adwokacka, która specjalizuje się w tzw. sprawach frankowych. Oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw przeciwko Bankom – zarówno w zakresie unieważnienia umów kredytowych, jak i ich odfrankowienia.

W razie wątpliwości związanych ze sprawami frankowymi zapraszamy do Kontaktu.

Zlecenie nam analizy umowy frankowej pod kątem możliwości wystąpienia do Sądu z pozwem przeciwko Bankowi przeprowadzamy BEZPŁATNIE. Celem zlecenia nam darmowej analizy Twojej sprawy skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo. Dokonamy oceny Twojej umowy, szans na powodzenie w sporze przeciwko Bankowi, a także wyliczymy spodziewane korzyści i koszty związane z postępowaniem.