Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to szansa dla skazanych odbywających karę na wcześniejsze zakończenie jej wykonywania. Pozwala na opuszczenie zakładu karnego bez konieczności odbywania kary w całości. Skazani, którzy udowodnią, że proces resocjalizacji przebiega pomyślnie, mogą liczyć nawet na o połowę krótszy okres izolacji.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – komu i kiedy przysługuje?

O warunkowe przedterminowe zwolnienie może ubiegać się skazany, który odbędzie przynajmniej połowę kary. Warto pamiętać, że do kary odbytej zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności – czyli także zatrzymanie i aresztowanie z postępowania przygotowawczego. Surowszym wymogom podlegają skazani karani w warunkach recydywy. Ci, muszą odbyć 2/3 orzeczonej kary – recydywa podstawowa, lub 3/4 kary – multirecydywa. Również sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, działali w zorganizowanej grupie przestępczej lub dopuścili się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, mogą ubiegać się o zwolnienie po odbyciu 3/4 kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – jak uzyskać?

Warunkowego przedterminowego zwolnienia udziela Sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Sądem Penitencjarnym jest właściwy Sąd Okręgowy – wydział lub sekcja penitencjarna. Przykładowo dla Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, właściwym jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Aby Sąd udzielił skazanemu zwolnienia, należy złożyć odpowiedni wniosek i należycie go umotywować. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w kwocie 45 zł, którą należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku można też załączyć dokumenty na poparcie swojej argumentacji. Wniosek może złożyć skazany lub jego obrońca, a wyjątkowo także dyrektor zakładu karnego lub kurator. Obrońcą w postępowaniu wykonawczym może być adwokat, którego upoważni skazany. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, które odbywa się w zakładzie karnym, gdzie przebywa skazany, lub w budynku Sądu, jeżeli wniosek dotyczy osoby odbywającej karę w systemie dozoru elektronicznego lub ubiegającej się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie będąc osadzonym – np. po udzieleniu przerwy. W posiedzeniu bierze udział skazany i jego obrońca, a także prokurator i przedstawiciel administracji zakładu karnego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki udzielenia

Warunkiem udzielenia zwolnienia przez Sąd jest stwierdzenie pozytywnej prognozy kryminologicznej, czyli przekonania Sądu, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Sąd bada w tym zakresie postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary. W praktyce duże znaczenie będzie zatem miała osobowość skazanego, jego postawa w zakładzie karnym, perspektywy na przyszłość i samo przestępstwo za które sprawca był skazany. Jeżeli osadzony zachowuje się prawidłowo – otrzymuje wnioski nagrodowe, jest zatrudniony w jednostce, uzyskał promesę zatrudnienia po jej opuszczeniu, ukończył kursy i szkolenia, pojednał się z pokrzywdzonym (jeżeli takowego można wyodrębnić), to wówczas jest szansa na uzyskanie przedterminowego zwolnienia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – skutki zwolnienia

Sąd, uwzględniając wniosek, wyznacza jednocześnie okres próby, którym jest okres pozostały do końca kary pozbawienia wolności. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 2 lata, co oznacza, że skazany który został zwolniony mając do odbycia jeszcze jedynie kilka miesięcy kary, będzie i tak poddany 2-letniemu okresowi próby. W tym czasie, Sąd może nałożyć na skazanego obowiązki – np. podjęcie leczenia odwykowego lub pracy zarobkowej, czy też oddać go pod dozór kuratora. Jeżeli skazany w okresie próby popełni przestępstwo, Sąd może (a w niektórych przypadkach – musi) odwołać skazanemu warunkowe zwolnienie, co wiązać się będzie z koniecznością ponownego osadzenia w zakładzie karnym. W tym celu Sąd musi jednak również wyznaczyć posiedzenie, na którym skazanego może reprezentować obrońca.

Pomoc adwokata w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jak w każdej sprawie wykonawczej, również w postępowaniu o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, skazanego może reprezentować adwokat, jako jego obrońca. Warto pamiętać, że, by uzyskać zwolnienie Sąd wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego i jego obrońcę. Adwokat może zatem nie tylko sporządzić wniosek, ale również reprezentować skazanego na posiedzeniu przed Sądem. Może również, w imieniu skazanego, złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka OWO Adwokaci zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do Kontaktu.